Assels-Sillerslev Beboerforenings generalforsamling  

 

Tirsdag den 31. januar 2012 afholdt Assels-Sillerslev Beboerforening sin årlige generalforsamling i Solparken i Øster Assels. 30 af de lokale borgere deltog i generalforsamlingen.

Efter formanden havde budt velkommen, sang de fremmødte ”De nære ting” akkompagneret af Karsten Madsen på guitar.

 

 

Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af ordstyrer

Formanden indledte med at foreslå, at pastor emeritus Hans Jørgen Mortensen valgtes som ordstyrer. Forsamlingen tilsluttede sig forslaget, hvorefter formanden gav ordet til ordstyreren.

Ordstyreren indledte med at gennemgå dagsordenen, som den er foreskrevet i vedtægterne:

1.         Valg af ordstyrer

2.         Bestyrelsens beretning om den forløbne periode

3.         Det reviderede regnskab forelægges

4.         Forslag fra medlemmer

5.         Forslag fra bestyrelsen om foreningens fremtidige arbejde

6.         Valg af bestyrelse og suppleanter

7.         Valg af revisor og suppleant

8.         Fastsættelse af kontingent

9.         Eventuelt

Herefter konstaterede ordstyreren, at generalforsamlingen var lovligt varslet, idet den var annonceret i Område Avisen, der udkom som tillæg til Morsø Folkeblad i begyndelsen af december. Derudover havde der været opslag i forretningerne og andre steder foruden omtale i Radio Limfjord i de seneste uger. Der var ingen bemærkninger hertil.

Inden næste punkt på dagsordenen valgte forsamlingen på ordstyrerens foranledning Tommy Jensen og Frede Nielsen som stemmetællere i det tilfælde, at der senere skulle være ”kampvalg”

Herefter gav ordstyreren ordet til formanden for at denne i henhold til dagsordenens punkt 2 kunne afgive bestyrelsens beretning.

Ad pkt. 2. Bestyrelsens beretning om den forløbne periode

”Efter generalforsamlingen sidste år konstituerede bestyrelsen sig med Jesper Dinesen som formand og Vita Jensen som næstformand. Karsten Madsen indvilgede i at være referent ved vore møder. De øvrige bestyrelsesmedlemmer var Ebba Nielsen, Walther Larsen, Søren Pedersen og Ole Haugstrup.

Da ingen i bestyrelsen havde mod på at være kasserer, accepterede Herman Rasmussen at påtage sig dette. Det er vi dig meget taknemmelige for, Herman.

Bestyrelsen har i det forløbne år holdt i alt 6 møder, hvor traditionen tro også suppleanterne deltog.

Og nu til de aktiviteter, som vi har stået for eller været engageret i:

           Mandag d. 28. marts var der koncert på Blidstrup Efterskole med Hjemmeværnsorkestret her fra Mors. Det var Efterskolen, der påtog sig det store arbejde, men meget generøst foreslog, at beboerforeningen stod som medarrangør. Det var et helt igennem vellykket arrangement med rigtig mange tilhørere, hvoraf langt de fleste dog var pårørende til eleverne på skolen. I parentes bemærket er det som om de lokale beboere endnu ikke har opdaget alt det spændende, der foregår på skolen og som for langt det meste er åbent for os alle. 

           Søndag d. 3. april havde vi den tilbagevendende Store Oprydningsdag med deltagelse af ca. 40 beboere i alle aldre. Som tidligere år mødtes vi dels på Solparken, på Efterskolen og i Vester Assels Forsamlingshus, hvor vi arrangerede morgenmad og derefter begav os ud på vejene. I betragtning af, at vi er ca. 1000 mennesker i området må det siges, at 40 ikke er ret mange, så jeg håber, at flere vil melde sig i år. Ikke desto mindre lykkedes det os at indsamle nok affald til 40 affaldssække, så tak til de tapre, der mødte frem og fik en frisk dag i naturen. 

           Torsdag d. 23. juni var det Sankt Hans, og som det er traditionen arrangerede vi bålfest på legepladsen. Vi havde fået Borgmester Lauge Larsen som båltaler og fire medlemmer af Tødsø-koret hjalp os med sangene ligesom de senere på Solparken underholdt med svenske sange. På Solparken var der også lotteri med præmier og mulighed for at købe bl.a. kaffe, te og æbleskiver. Det var et velbesøgt arrangement. 

           I skolernes efterårsferie i uge 42 afholdt vi Kulturjam om end det var i et mere begrænset omfang end i tidligere år.  

o              Ugens aktiviteter blev indledt af Vester Assels kirke som søndag d. 16. oktober havde ”åben kirke” med levende lys og koncert med Gerhard Mark og Suzuki-skolen. 

o              Mandag d. 17. oktober havde vi i samarbejde med Blidstrup Efterskole og Sydmors Idrætsforening arrangeret aktivitetseftermiddag på efterskolen. Som noget nyt blev der kørt med Bo-cards og crossere inden der i pausen var saftevand og andet godt. Bagefter blev der brændt kalorier af i gymnastiksalen inden der for de tilmeldte var fællesspisning på skolen. 

o              Fredag d. 21. var der tilbud og smagsprøver i Brugsen og hos Dige og Petanque-klubben arrangerede rødvinspetanque på kirkens parkeringsplads, hvor interesserede kunne prøve spillet. Endelig var der både fredag og lørdag ”åben kirke” i Øster Assels kirke med levende lys og udstilling af lokale kunstmalere. 

o              Lørdag og søndag d. 22. og 23. var der om eftermiddagen loppemarked og forskellige handlende solgte deres varer i Øster Assels forsamlingshus, hvor man også kunne købe kaffe og brød.  

Nu til Havneforeningen:

På grund af den seneste udvikling omkring Havneforeningen vil jeg kort orientere om foreningen.

I foråret 2009 etableredes Havneforeningen bestående af en repræsentant fra Bådelauget, én fra Erhvervsfiskerne, én fra Beboerforeningen og én fra kommunen. Jeg var Beboerforeningens repræsentant og blev af de andre valgt som formand. Vores selvpålagte opgave var overfor kommunen i enighed at fremsætte forslag til den fremtidige udvikling af Sillerslev havn.

På baggrund af et borgermøde, hvor alle interesserede kunne deltage, udarbejdede vi et idékatalog for havnens udvikling. Den blev præsenteret for kommunens embedsmænd i slutningen af 2009, hvorefter kommunen overtog sagen og udarbejdede en såkaldt Etape- og dispositionsplan, som i juni 2010 blev præsenteret for alle interesserede ved et borgermøde i Sillerslev forsamlingshus. Ved dette møde stillede kommunen os i udsigt at der ved årsskiftet 2010/11 ville foreligge en egentlig lokalplan, som efter den lovbefalede høringsperiode skulle danne baggrund for hvorledes havnen i fremtiden kunne udvikle sig. Da der ikke var sket noget ved årsskiftet spurgte vi til sagen og fik at vide, at vi tidligst kunne forvente at modtage noget inden sommerferien 2011. På dette tidspunkt fik vi så at vide, at den var forsinket til efteråret 2011, og i november 2011 at den var udsat indtil videre.

På dette tidspunkt tabte Bådelauget tålmodigheden og meddelte mig, at de sammen med andre i Sillerslev ville tage initiativ til oprettelse af en egentlig forening – ”Sillerslev Havn og Strand” – med vedtægter, medlemmer og en egentlig bestyrelse. Det var opfattelsen, at man derved ville kunne lægge større pres på kommunen. Denne forening holdt i øvrigt stiftende generalforsamling den 7. januar.

Da Havneforeningen kun har relevans, hvis den optræder som repræsentant for samtlige interessegrupper på havnen fik Bådelaugets udtræden mig til straks at meddele alle implicerede at Havneforeningen var nedlagt.

Herefter vil jeg omtale Landsbyfornyelse i Øster Assels:

Inden sommerferien sidste år blev Beboerforeningen sammen med enkelte andre fra Øster Assels inviteret til møde med kommunen, hvor vi blev orienteret om, at der over de næste 5 år vil være afsat et beløb på i alt 4,8 mio. kr. til fornyelsesprojekter i Øster Assels. 1,2 mio. fra Socialministeriet, 2,4 mio. fra kommunen og 1,2 mio. fra LAG Thy-Mors.

Efter sommerferien inviterede kommunen til et borgermøde i forsamlingshuset, hvor alle interesserede fik en generel orientering om Landsbyfornyelsesprojektet og samtidig fik vi opfordring til at deltage i de arbejdsgrupper, som på 3 møder i løbet af efteråret skulle fremkomme med forslag til detailprojekter i Øster Assels. På baggrund af disse forslag udarbejdede kommunen de samlede projektplan, som i dag er blevet indsendt til Socialministeriet.

Jeg har i dag talt med kommunens sagsbehandler og fået bekræftet, at kommunen vil orientere om denne projektplan på et borgermøde omkring månedsskiftet februar/marts.

Og nu til vores Akuthjælpere:

I det tidlige efterår blev akuthjælperordningen hos os og i Nr. Vorupør og Stenbjerg gjort permanent. Vi er fortsat 29 akuthjælpere i vores område. Vi har indtil nu været i kaldt ud 44 gange. For at vi kan være sikre på, at alle akuthjælperne fortsat har de nødvendige kvalifikationer, bliver der 4 gange om året afholdt vedligeholdelseskurser. Med stor velvilje fra Blidstrup Efterskole gennemføres disse vedligeholdelseskurser på skolen, hvor eleverne med beundringsværdig entusiasme og indlevelse optræder som figuranter.

Endelig et par ord om vores Bankforbindelse:

Som en følge af krakket i Fjordbank Mors besluttede bestyrelsen i efteråret at overføre sine indestående til Frøslev-Mollerup Sparekasse, da vi følte, at vi som beboerforening så vidt muligt bør benytte et lokalt pengeinstitut.

Tak:

Tilbage for mig er nu kun at rette en tak til de, som har støttet Beboerforeningen i det forløbne år.

Det gælder først de beboere, som ved deres medlemskab har sikret foreningen det nødvendige økonomiske grundlag.

Dernæst vil jeg takke de sponsorer, som har hjulpet os med præmier til bl.a. Sankt Hans festens lotteri.

Til slut vil jeg sige tak til bestyrelsen for det arbejde I har udført i det forløbne år og det engagement I har gået til opgaverne med.

En særlig tak til Karsten, fordi du har ladet os holde vores bestyrelsesmøder på efterskolen og fordi du på andre måder har åbnet Blidstrup Efterskole for lokalsamfundet.

Også en særlig tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer.

Til Vita, der som næstformand har været en god sparringspartner for mig, og til Walther for det store arbejde du har udført med vedligeholdelse af legepladsen.”

Der var på ordstyrerens forespørgsel ingen bemærkninger til beretningen, som blev enstemmigt godkendt.

Ad pkt. 3. Det reviderede regnskab forelægges

Herefter gav ordstyreren ordet til beboerforeningens kasserer, Herman Rasmussen, som foranledigede det reviderede regnskab omdelt.

Kassereren gennemgik herefter de forskellige poster på regnskabet, som efterfølgende blev enstemmigt godkendt af forsamlingen.

Ad pkt. 4. og 5. Forslag fra medlemmer og Forslag fra bestyrelsen om foreningens fremtidige arbejde

Ordstyreren konstaterede, at der ikke var modtaget forslag fra medlemmer og at der heller ikke fra bestyrelsen ville blive fremsat særlige forslag om foreningens fremtidige arbejde.

Ad pkt. 6. Valg af bestyrelse og suppleanter

Ordstyreren kunne konstatere, at Vita Jensen, Jesper Dinesen, Karsten Madsen og Søren Pedersen var på valg. Karsten og Søren var begge villige til genvalg.

Ebba Nielsen, Ole Haugstrup og Walther Larsen var ikke på valg, men Walther ønskede at udtræde af bestyrelsen.

Ordstyreren oplyste, at bestyrelsen ifølge vedtægterne skal bestå af mindst 5 medlemmer, og den siddende bestyrelse har i det forløbne år fundet det uhensigtsmæssigt at være flere end 5 ordinære bestyrelsesmedlemmer, da også suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne. Derfor skulle der kun vælges ét nyt bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen indstillede Ingelise Dinesen til nyvalg.

Ordstyreren kunne således resumere, at bestyrelsen derfor foreslog genvalg af Karsten Madsen og Søren Pedersen samt nyvalg af Ingelise Dinesen.

Efter at have sikret sig, at der ikke var andre forslag til bestyrelsesmedlemmer, konstaterede ordstyreren at forsamlingen med akklamation valgte bestyrelsen, som herefter kommer til at bestå af Ebba Nielsen, Ingelise Dinesen, Ole Haugstrup, Karsten Madsen og Søren Pedersen

Ordstyreren konstaterede at bestyrelsen som suppleanter foreslog Vera Sørensen og Jesper Dinesen. Da der ikke var andre forslag, blev de begge valgt af forsamlingen.

Ad pkt. 7. Valg af revisor og revisorsuppleant

Da den hidtidige revisor, Ingelise Dinesen var blevet valgt til bestyrelsen, kunne ordstyreren oplyse, at bestyrelsen foreslog valg af Lene Svane Sloth som ny revisor. Samtidig foreslog bestyrelsen Inga Christensen som revisorsuppleant.

Begge blev valgt af forsamlingen.

Ad pkt. 8. Fastsættelse af kontingent

Ordstyreren kunne oplyse, at det var bestyrelsens forslag at fortsætte med uændret kontingent – 100 kr. for par og 50 kr. for enlige.

Forsamlingen godkendte kontingentfastsættelsen

Ad pkt. 9. Eventuelt

Da der ikke var nogen, der ønskede ordet, kunne ordstyreren erklære generalforsamlingen for afsluttet.

Den afgående formand takkede Hans Jørgen Mortensen, fordi han havde imødekommet bestyrelsens anmodning om at være ordstyrer ved endnu en generalforsamling og for den myndige ledelse af denne.

 

Efter generalforsamlingen sang deltagerne ”Fuglene letter mod vinden” – igen akkompagneret af Karsten Madsen. Herefter var der kaffe og brød.

Efter kaffepausen holdt Karsten Madsen et meget underholdende foredrag om Blidstrups historie.

 

Konstituering

Efter oprydning konstituerede den nye bestyrelse sig med Ingelise Dinesen som formand, Karsten Madsen som næstformand, og Ebba Nielsen, Søren Pedersen samt Ole Haugstrup som medlemmer. Suppleanterne er Vera Sørensen og Jesper Dinesen.