Generalforsamling

3. februar 2011

Assels-Sillerslev Beboerforening afholdt sin årlige generalforsamling torsdag den 3. februar 2011 kl. 19.00 på Solparken. I generalforsamlingen deltog 35 medlemmer samt Emeritus pastor Hans Jørgen Mortensen og hans hustru Bodil. Efter generalforsamlingen, som er refereret nedenfor, blev der serveret kaffe og te samt boller med pålæg og bagværk. Aftenen afsluttedes med et foredrag med titlen "Otium" af Hans Jørgen Mortensen, hvori han fortalte underholdende om sin tilværelse efter han var blevet pensioneret og var flyttet fra vores område.
 

 

 

 

 

 

Referat af generalforsamling 2011

Torsdag den 3. februar 2011 afholdt Assels-Sillerslev sin årlige generalforsamling på Solparken med følgende dagsorden i overensstemmelse med vedtægterne:

1. Valg af ordstyrer

2. Bestyrelsens beretning om den forløbne periode.

3. Det reviderede regnskab forelægges.

4. Forslag fra medlemmer.

5. Forslag om foreningens fremtidige arbejde.

6. Valg af bestyrelse og suppleanter.

7. Valg af revisor og suppleant.

8. Fastsættelse af kontingent.

9. Eventuelt. 

Ad pkt. 1. Valg af ordstyrer

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog emeritus, pastor Hans Jørgen Mortensen valgt som ordstyrer. Pastoren blev valgt med akklamation.

Dernæst foreslog formanden, at Jesper Dinesen blev udpeget til referent, hvilket forsamlingen tilsluttede sig.

Endelig valgte forsamlingen på formandens anbefaling, at Tommy Jensen og Svend Christensen blev udpeget til stemmetællere.

Herefter gav formanden ordet til ordstyreren, som takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Han gav straks ordet til formanden med henblik på aflæggelse af bestyrelsens beretning for den forløbne periode.

 

Ad pkt. 2. Bestyrelsens beretning om den forløbne periode.

”Bestyrelsen beretning dækker fra den 16. marts sidste år, hvor vi holdt generalforsamling i Vester Assels Forsamlingshus.

Igen i år har vi krævet op hos jer alle, og vi takker mange gange for den gode modtagelse vi har fået.

Vi må erkende, at det er måden at opkræve på især, når vi tænker på, hvor dyrt det er at skulle betale for                indbetaling af girokortet. Det koster jo et halvt medlemskab.

Tak til vore opkrævere for det utrolig store arbejde, I har gjort for, at vi kan opretholde vort store medlemstal.

Nu tilbage til 2010.

Det er mig meget magtpåliggende at takke min bestyrelse og suppleanter for jeres store arbejde og jeres loyalitet overfor mig.

Tak for det fantastiske sammenhold vi har haft.

Tak til Walther for pasning af legepladsen, som altid står pæn ren og veltrimmet.

Tak til Vita for din meget store støtte som den bedste næstformand en formand kunne ønske sig.

Tak til Karsten for husly til vore møder og dit store engagement.

Tak til Else som har holdt styr på vore penge (det vender jeg tilbage til)

Tak til Jesper for din store hjælp som sekretær og dit gode og frugtbare formandskab af Havneforeningen.

Tak til Søren for det gode arbejde du gør; du har virkelig været en fantastisk repræsentant for Vester Assels.

Tak til Herman for det arbejde du har lagt i bestyrelsen, når din spartomme tid har tilladt det.

Tak til suppleanterne fordi I deltager aktivt ved vore arrangementer.

Tak til Jytte Frederiksen for at holde styr på vor bogsamling og det store arbejde, du har med vor hjemmeside for at holde den up to date.

Tak til Poul for at tjekke Elses regnskab en gang om året.

 Jeg vil også takke vore tre uvurderlige hjælpere uden for bestyrelsen. I siger aldrig nej til at give en hånd med, når jeg spørger.

Tak Mary, tak Anni og tak Tommy.

Tak til jer beboere, der holder vort område pænt og indbydende.

Tak til omsorgsklubben for jeres store indsats for os ældre.

Tak til vore menighedsråd for godt samarbejde.

Tak til forsamlingshusene i Vester og Øster Assels for et godt samarbejde.

Tak til vore forretninger for sponsorgaver og opbakning til vore arrangementer.

Jeg ved godt, det er en lang takkehilsen og undskyld, hvis jeg har glemt nogle, for I har alle fortjent bestyrelsens og min tak.

Udfordringerne i 2010 har været store og til tider spændende.

Lad mig blot nævne:

Fortsættelsen af Område Avisen – til trods for omlægningen af Morsø Folkeblads struktur.

Det betyder meget for os, at vi måtte fortsætte med vor helt egen avis.

Blot kommer den kun til abonnenterne, men der vil stadig være eksemplarer til os alle her i området, men nu ligger avisen i forretningerne, hvor I selv må hente den.

Det er en besparelse for Avisen, at den ikke længere hus omdeles herude.

Vi er meget glade og taknemmelige for det gode samarbejde, vi har med Morsø Folkeblads personale - direktør, redaktør, journalister og fotografer, det har været af meget stor betydning for vort område, at vi har denne gode kontakt.

Store oprydningsdag havde vi indsamling tre steder og atter slog vi ø rekord – tak til jer, som kommer og hjælper denne dag.

Sankt Hans festen forløb også godt med ca. 100 ved bålet og 66 på Solparken.

Vi havde sygehusdirektør Kurt Nielsen som båltaler.

Fra Spor i Landskabet har vi ikke fået den støtte, som var lovet os til arrangementet, når vi holder til Sporet dag. Dagen blev flyttet til maj, men vi holdt arrangementet på Blidstrup efterskole, hvor sporet er nemmere at gå på end vort.

Walther passer stadig det lille spor, som I stadig kan benytte.

Årets kulturjam forløb godt herude, hvor menighedsrådene i Vester og Øster Assels arrangerede aktiviteter i kirkerne.  Blidstrup lagde hus til et kæmpe børnearrangement og Forsamlingshusene i Vester og Øster Assels deltog, som markeds haller. Det var virkelig en succes.

Desværre var der så mange fejl i det officielle kulturjam program, så vi måtte rundt til alle husstande med programmer med de rigtige tider.

Havneforeningen fik ordnet bådtrailer problemet på havnen. Det er ikke længere tilladt at have bådtailere på parkeringspladsen fra maj til september.

Lokalplanen for havneområdet er under udarbejdelse.

Simon Ward slår græsset og passer boldbanen i Sillerslev og vi betaler ham 500,- for en sæson.

Kommunen forespurgte os, om vi kunne tænke os, at få vor egen bevilling til forskønnelse af Øster Assels.

Tre byer på Mors havde fået en pulje til deling, men man ville søge Indenrigsministeriets EU pulje om en hel bevilling til os.

Det blev vi meget glade for, vi får besked i marts, om - og - hvad vi evt. får.

Bestyrelsens hjertebarn er vor akuthjælper tjeneste.

Vi har udarbejdet den brochure, der bruges de steder, hvor vi har akutstationerne.

Netop i denne uge, har Region Nordjylland spurgt, om de må udlevere brochuren til Region Sjælland. Det vil være rigtigt godt, hvis man ville bruge en ens brochure over hele landet – naturligvis tilrettet efter de enkelte områder.

To gange har jeg orienteret Bertel Haarder om vor erfaring med akuthjælpen og han har svaret begge gange.

Jeg vil læse hans sidste brev.

Vi har haft 2 øvelser arrangeret af Beredskabsstyrelsen.

Instruktørerne var meget imponeret over vore akuthjælpere, det gav de udtryk for overfor Vita og mig.

Regionen har fået mange henvendelser – jeg har også fået en del.

Vore akuthjælpere har været kaldt ud 22 gange indtil nu.

Både den præhospitale enhed, alarmcentralen – paramedicinerne og lægerne der har været her og ved modtagelsen på hospitalerne har udtrykt deres beundring for akuthjælpertjenesten.

Vi har 33 uddannede – vi mistede en, nemlig Kurt Nielsen, da han rejste til Grønland.

Da jeg overtog posten som formand i 2007 havde vi 135 medlemmer. I 2008 havde vi 249 medlemmer, men da havde vi også været ude og opkræve hos jer. I 2009 dalede medlemstallet til 149, idet vi ikke havde været ude og opkræve. I 2010 havde vi 250 medlemmer, da var vi igen ude, og vi tror, at medlemstallet ikke bliver under 250 i 2011.

Mange tak til jer alle sammen fordi I er medlemmer af Assels - Sillerslev Beboerforening.”

Ordstyreren spurgte, om der var bemærkninger, men dette var ikke tilfældet og beretningen blev godkendt med akklamation.

 

Ad pkt. 3. Det reviderede regnskab forelægges.

Ordstyreren gav igen ordet til formanden for aflæggelse af regnskabet.

Formanden gennemgik herefter nedenstående.         

 

Årsafslutning 2010 Beboerforeningen

Formue ved årets begyndelse

 

 

 

 

 

12.741

 

 

 

 

 

 

 

Indtægter:

 

 

 

 

 

 

Kontingent

 

 

12.550

 

 

 

Aktiviteter

 

 

6.712

 

 

 

Diverse

 

 

868

 

 

 

Shelter

 

 

530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.660

 

 

20.660

 

 

 

 

 

 

 

Udgifter:

 

 

 

 

 

 

Legeplads

 

 

-3.292

 

 

 

Møder og repræsentation

 

 

-1.866

 

 

 

Kontorartikler

 

 

-2.289

 

 

 

Medlemskaber

 

 

-235

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-7.682

 

 

-7.682

 

 

 

 

 

 

 

Formue ved årets slutning

 

 

 

 

 

25.719

 

 

 

 

 

 

 

Formue ved årets slutning:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sparekasse

 

 

49

 

 

 

Bank

 

 

18.165

 

 

 

"Flagkonto"

 

 

7.505

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.719

 

 

25.719

 

Ordstyreren efterlyste spørgsmål eller kommentarer til regnskabet. Der var ingen af delene, og regnskabet blev derfor godkendt.

 

 

Ad pkt. 4. Forslag fra medlemmer.

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne, men bestyrelsen fremlagde forslag til vedtægtsændringer. Ordstyreren begrundede de foreslåede vedtægtsændringer, som i det væsentlige drejer sig om en udvidelse af beboerforeningens område til at omfatte Blidstrup og Emb med, at dette vil skabe overensstemmelse med både pastoratets område og akuthjælpernes indsatsområde.

Efter fordeling af vedtægterne med de foreslåede ændringer gav ordstyreren ordet til referenten, som gennemgik forslaget.

De foreslåede ændringer blev vedtaget kl. 19.43 (!) efter besvarelse af nogle opklarende spørgsmål vedrørende Blidstrup og Emb tidligere tilhørsforhold til Vils.

 

Ad pkt. 5. Forslag om foreningens fremtidige arbejde.

Efter at have modtaget ordet fra ordstyreren omtalte formanden de kommende arrangementer:

                    3. april            Store Oprydningsdag

                    28. marts        Koncert med hjemmeværnsorkester på Blidstrup Efterskole

                    23. juni            Sankt Hans Aften

 

Ad pkt. 6. Valg af bestyrelse og suppleanter.

Ordstyreren oplyste, at der i år er tre bestyrelsesmedlemmer på valg. Det er:

        Ingelise Dinesen       (ønsker ikke genvalg).

        Hermann Rasmussen           (ønsker ikke genvalg).

        Walther Larsen          (accepterer genvalg).

Det er derfor bestyrelsens forslag, at der skal vælges to nye bestyrelsesmedlemmer, idet bestyrelsen foreslår genvalg til Walther Larsen. Som nye bestyrelsesmedlemmer foreslår bestyrelsen Ole Haugstrup og Ebba Nielsen.

Da ordstyreren spurgte, om der var andre forslag til bestyrelsesmedlemmer, meddelte Karina Jensen og Sanne Christensen, at de begge ønskede at stille op til valget.

Der blev herefter gennemført kampvalg, hvor stemmerne fordeltes som følger:

                    Ebba Nielsen             31 stemmer,

                    Walther Larsen                      30 stemmer,

                    Ole Haugstrup                       28 stemmer,
                                Karina Jensen                  5 stemmer og
                                Sanne Christensen                      4 stemmer.

Ordstyreren kunne herefter konstatere, at de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer herefter er:

                    Ebba Nielsen,

                    Walther Larsen (genvalg) og

                    Ole Haugstrup.

Ordstyreren gik herefter over til valg af suppleanter. Bestyrelsen fandt kun behov for to suppleanter, som vælges for et år ad gangen. Han konstaterede, at bestyrelsen foreslog genvalg til Vera Sørensen og nyvalg til Anni Larsen.

Der var ingen øvrige kandidater, hvorefter de pågældende blev genvalgt henholdsvis nyvalgt.

Ordstyreren kunne herefter konstatere, at bestyrelsen består af følgende medlemmer:

                    Vita Jensen,

                    Karsten Madsen,

                    Søren Petersen,

                    Jesper Dinesen,

                    Walther Larsen,

                    Ebba Nielsen og

                    Ole Haugstrup.

Ad pkt. 7. Valg af revisor og suppleant.

Ordstyreren kunne meddele, at bestyrelsen som revisor foreslog Ingelise Dinesen og som revisorsuppleant Inga Christensen. Begge kandidater blev valgt med akklamation.

 

Ad pkt. 8. Fastsættelse af kontingent.

Forsamlingen tilsluttede sig med glæde bestyrelsens forslag om uændret kontingent – nemlig kr. 50,- pr. person.

 

Ad pkt. 9. Eventuelt.

Under dette punkt rettede Karsten Madsen på bestyrelsens vegne en varm tak til den afgående formand for det store og engagerede arbejde, som hun havde udført i de forløbne år. Forsamlingen tilsluttede sig med akklamation.

Herefter overrakte formanden en buket blomster til Bodil Mortensen og en flaske til ordstyreren for vel udført hverv.

Herefter sluttede generalforsamlingen.

 

 


Umiddelbart før selve valghandlingen bad formanden om ordet, idet hun ville
give forsamlingen sin begrundelse for at trække sig fra bestyrelsen.
Begrundelsen er nedenfor refereret i sin fulde ordlyd.

Inden vi går over til valget vil jeg gerne give en lille orientering om, hvorfor jeg ikke ønsker genvalg.
Man kan jo så meget, hvis tingene glider uden for store problemer, men når problemerne kommer med i seng og når man, som jeg snart fylder 70, så er det vist tid til at skære det fra, som fylder og ærgrer for meget.
Jeg føler, at Beboerforeningen er blevet totalt ignoreret i forbindelse med Solparkens fremtid.
I august måned var jeg til møde med Asbjørn Guld, Bodil Laugstsen og Peter Olesen på Vejerslev plejecenter.
Asbjørn Guld skulle på pension to dage efter mødet. Der var indkaldt til dette møde for at vi kunne få nogle retningslinjer om betaling af husleje på Solparken.
Vi har i de år, jeg har været formand betalt omkring 30.000,- kr. i husleje, idet vi betalte 1/3 del af det beløb, der indkom fra motionscentret og solcentret til Styregruppen. Disse penge gik således ikke til Kommunen, som ifølge Folkeoplysnings-loven skal stille lokaler til rådighed for det frivillige arbejde, men til Styregruppen.
Peter Olesen ville ikke acceptere ændringer til den hidtidige praksis. Derfor kom dette møde i stand.
Asbjørn Guld prøvede at forklare Peter om rigtigheden af det, jeg sagde.  Asbjørn Guld havde i øvrigt i marts fortalt mig, at vi ikke skulle betale på Solparken, og fik vi en regning, skulle jeg sende den ind til ham.
Dette møde i Vejerslev mundede ud i, at Peter og jeg skulle lave en lille gruppe i stedet for den store styregruppe på 9 personer. Så skulle den lille gruppe komme med et oplæg omkring aktivitets huset Solparken samt et navn, vi skulle virke under, det skulle ikke nødvendigvis være styregruppen.
Jeg var naturligvis helt parat til at forhandle med Peter.
På dette tidspunkt vidste vi ikke, at Birgit skulle fratræde sin stilling.
Der skete imidlertid det, at Jytte Søndergaard blev ny formand for styregruppen og der blev lavet nogle nye vedtægter, uden at vi blev indkaldt til forhandlinger.
Før jul fik jeg besked på min mail om, at Birgit skulle fratræde og vi ville på et tidspunkt blive orienteret om fremtidige forhold. Det var en mail fra Jytte Søndergaard sendt til Menighedsrådet, Gunhild Olesen Møller og mig.
Efter jul fik jeg en orientering pr. telefon af Jytte, hvor jeg naturligvis tilkendegav mine synspunkter omkring vor udelukkelse af forhandlingerne, idet jeg jo repræsenterede hele områdets beboere.
Jytte forklarede mig, at hun var sat på sagen med at få ordnet forholdene for aktivitetshuset.
Da Beboerforeningen således ikke var ønsket ved forhandlingsbordet, må det jo være min person, som er spærrefiltret for et samarbejde mellem styregruppen og Beboerforeningen.
Det var bestemt ikke min mening, at forholdende i den grad skulle spidses til, deri har jeg lagt alt for meget arbejde i beboerforeningen i de sidste fire år. Jeg ønsker ikke vort lille samfund skal splittes.
Jeg håber, I forstår og respekterer min beslutning.