Lokal Brugsen

ØSTER ASSELS BRUGSFORENING

Alt i dagligvarer

Frisk med pålæg og fersk kød

Stort udvalg i frugt, grønt og blomster

Posthus og apoteksudsalg

OK benzin og dieselolie

Dagli´ Brugsen i Øster Assels er beliggende på:


Asselsvej 174. 7990 Ø. Assels

Tlf.: 97 76 40 07

Fax: 97 76 41 07


Uddeler: Lisbeth Pedersen


Lokal Brugsen holder åbent alle ugens dage fra kl. 8.00 til kl. 19.00.


Øster Assels Brugsforening


Øster Assels Brugsforenings bestyrelse består af i alt 5 personer, som ifølge vedtægterne vælges på den årlige generalforsamling i marts måned.


Bestyrelsen, som blev valgt på generalforsamlingen den 12. august 2020, består af:


Formand                                                                                                         

Gunnar Mogensen                                                                          

Hesteøroddevej 53                                                                                         

Tlf 97 76 44 29                                                                     kirstengunnar@mail.dk                                                                                                           Næstformand

Maja Bjerregaard

maja.bjerregaard@mail.dk

 

Sekretær

Ida KristensenHelle Hansen

Højgaardsvej 3

Tlf. 97 76 41 66

thomsen.hansen@live.dk


Jesper Bak

Idrætsvej 10

97 72 50 23

bak_jesper@hotmail.co

Vedtægter Øster Assels BrugsforeningIndholdsfortegnelse


1. Foreningen

Navn og organisationsform § 1

Hjemsted § 2

Formål § 3

2. Medlemmerne

Medlemskab § 4

Finansiering og ansvar § 5

3. Foreningsmyndighederne

Generalforsamlingen § 6

Bestyrelsen § 7

Regnskab § 8

Revision § 9

4. Ændringer i foreningen

Vedtægtsændringer § 10

Sammenslutninger § 11

Opløsning § 12


§ 1. Navn og organisationsform

1. Brugsforeningens navn er Øster Assels Brugsforening.

2. Brugsforeningens er en andelsforening med begrænset ansvar.


§ 2. Hjemsted

Brugsforeningens har hjemsted i Morsø Kommune, postnr. 7990 Øster Assels.


§ 3. Formål.

1. Brugsforeningens formål er at sikre forretningen de bedst mulige betingelser for fortsat drift og skaffe medlemmerne de bedst mulige varer til de lavest mulige priser samt optage andre opgaver af økonomisk og almennyttig art til gavn for forbrugerne.

2. Til opnåelse af disse formål skal Brugsforeningens være medlem af Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger og så vidt muligt indkøbe sine varer gennem COOP Danmark A/S.

3. Brugsforeningens kan efter bestyrelsens beslutning være medlem af andre foreninger, selskaber samt institutioner, som er af betydning for Brugsforeningens virksomhed, og kan tegne kapital i disse.


§ 4. Medlemskab

1. Brugsforeningens tilbyder 2 former for medlemskab:

a) Personligt medlemskab.

b) Institutionelt medlemskab.

2. Som personlige medlemmer kan optages myndige personer.

Som institutionelle medlemmer kan optages institutioner, selskaber, foreninger og lignende.

Indmeldelsesbegæringen underskrives af den, der ønsker sig indmeldt. Medlemmer kan efter ønske få udleveret et eksemplar af Brugsforeningens vedtægter.

Bestyrelsen påser, at der altid forefindes en ajourført fortegnelse over såvel de personlige som de institutionelle medlemmer.

3. Til alle medlemmer udstedes et medlemskort, som angiver medlemmets navn og medlemsnummer.

4. Personlige medlemmer indbetaler indmeldelsesgebyr og er berettigede til dividende og lokale medlemsfordele efter bestyrelsens nærmere vedtagelse herom.

5. Institutionelle medlemmer indbetaler indmeldelsesgebyr og er berettigede til dividende og lokale medlemsfordele efter bestyrelsens nærmere vedtagelse herom.

6. Udmeldelse skal ske skriftligt og kan ske uden varsel.

7. Medlemmer, som ikke efter påkrav udligner en eventuel restance, samt medlemmer, som ikke bekræfter et ønske om fortsat medlemskab senest 6 uger efter Brugsforeningens afsendelse til medlemmets sidst kendte adresse af en forespørgsel om, hvorvidt medlemskabet ønskes opretholdt, eller som i det foregående kalenderår ikke har fået registreret køb med medlemskortet, kan slettes som medlem og skal så vidt muligt have meddelelse herom.

8. Et medlem, der virker mod Brugsforeningens formål, kan ved beslutning af generalforsamlingen udelukkes af Brugsforeningens, når to tredjedele af de afgivne stemmer ved en skriftlig afstemning godkender forslaget.

9. Afgår et medlem ved døden, er medlemmets ægtefælle/samlever berettiget til at indtræde i afdødes samlede medlemsrettigheder og –pligter, forudsat at ægtefællen/samleveren fremsætter skriftlig anmodning herom inden 3 måneder efter dødsfaldet.


§ 5. Finansiering og ansvar

1. Brugsforeningens finansierer sin virksomhed gennem egne henlæggelser, gennem den af medlemmerne indbetalte andelskapital, jf. stk. 2, gennem ansvarlig lånekapital, jf. stk. 3, samt ved optagelse af lån.

Den af medlemmerne indbetalte andelskapital er ansvarlig for Brugsforeningens forpligtelser. Ansvarlig lånekapital er ansvarlig for tab, som ikke dækkes af andelskapitalen eller af Brugsforeningens formue.

Medlemmernes ansvar for Brugsforeningens forpligtelser er begrænset til den indbetalte andelskapital.

2. Ved indmeldelse skal et personligt medlem eller institutionelt medlem af Brugsforeningen indbetale et af bestyrelsen fastsat indskud på mellem 0 og max. kr. 200,- på en andelskonto i Brugsforeningen.

Andelskontoen forrentes ikke.

Et medlem, der er fyldt 67 år, har efter skriftlig begæring ret til at få tilbagebetalt indeståendet på sin andelskonto, og bevarer uanset en sådan begæring sit medlemskab.

Anmodning om tilbagebetaling af indeståendet på andelskontoen fra et medlem, der ikke er fyldt 67 år, betragtes som en udmeldelse, og tilbagebetaling af indeståendet sker i overensstemmelse med næste afsnit.

Medlemmet har efter medlemskabets ophør som følge af udmeldelse, sletning eller død ret til at få tilbagebetalt indeståendet på andelskontoen uden ugrundet ophold. Bestyrelsen kan i ekstraordinære situationer midlertidigt udskyde tilbagebetalingen til udmeldte medlemmer.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde efter skriftlig ansøgning godkende, at andelskontoens indestående tilbagebetales i utide til et medlem.

Krav på tilbagebetaling af indeståendet på andelskontoen forældes, når der er gået 3 år fra den dag, indeståendet er forfaldent efter de foranstående regler.

Brugsforeningen har til enhver tid modregningsret i indeståendet på andelskontoen for medlemmets eventuelle gæld til Brugsforeningen.

3. Bestyrelsen kan indgå aftale om modtagelse af ansvarlig lånekapital.

§ 6. Generalforsamlingen

1. Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle forhold, der ikke efter vedtægterne er

henlagt til bestyrelsen.

2. Mødeberettigede er alle Brugsforeningens medlemmer og deres ledsager. Efter mindst 3 måneders medlemskab har medlemmer og deres ægtefælle/samlever stemmeret og er valgbare, dog er institutionelle medlemmer ikke valgbare. Uddeleren kan ikke afgive stemme ved valg til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem er valgt af medarbejderne i henhold til § 7, stk. 1, har Brugsforeningens medarbejdere – uanset medlemskab – ikke stemmeret og valgbarhed ved valget af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. De institutionelle medlemmer kan hver afgive 1 stemme. Medlemmer og deres ægtefælle/samlever kan ikke udøve deres stemmeret ved fuldmagt. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne stemmer.

3. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned og foreløbig meddelelse herom gives en måned i forvejen ved opslag i butikken.

4. Forslag fra medlemmerne skal meddeles skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkaldelse til generalforsamlingen skal indeholde dagsorden og sker senest 10 dage før generalforsamlingen på den måde bestyrelsen finder hensigtsmæssig. Samtidig med indkaldelsen skal dagsordenen og regnskab samt eventuelle forslag foreligge i Brugsforeningens butik til udlevering til medlemmer.

5. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende:

1) Valg af stemmetællere og ordstyrer.2) Bestyrelsens beretning og orientering om

fremtidsplaner.

3) Godkendelse af årsrapport, herunder bestyrelsens meddelelse om anvendelse af årets resultatdisponering.

4) Forslag fra bestyrelsen.

5) Indkomne forslag.

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen og 1 suppleant. 7) Eventuelt.

a) drøftelse af kandidater til FDB’s Landsråd.

6. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til hvor mange medlemmer, der er til stede. Beslutninger træffes med simpel stemmeflerhed, medmindre der ifølge vedtægterne kræves større tilslutning. Håndsoprækning benyttes, medmindre ordstyreren eller mindst 10 stemmeberettigede medlemmer ønsker skriftlig afstemning. Alle personvalg, bortset fra valg af ordstyrer og stemmetællere, skal dog ske skriftligt, såfremt der foreslås flere, end der skal vælges.

7. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når dette vedtages af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når dette skriftligt kræves af 50 – dog mindst 1/10 – af de stemmeberettigede medlemmer, som samtidig angiver, hvad der ønskes behandlet. Indkaldelse skal ske senest 14 dage efter, at bestyrelsen har modtaget medlemmernes krav. Indkaldelse sker med mindst 5 og højst 14 dages varsel.

8. Et referat af generalforsamlingen indføres i Brugsforeningens forhandlings-protokol og underskrives af ordstyrer og sekretær.


§ 7. Bestyrelsen

1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som hver især vælges for 2 år ad gangen, idet 2 vælges i lige år medens 3 vælges i ulige år. Endvidere vælger generalforsamlingen hvert år 1 suppleant. Herudover kan Brugsforeningens medarbejdere, dog undtaget uddeleren, vælge 1 medlem. Medarbejderrepræsentanten og suppleanten for denne, som skal være myndige (18 år) og ansat i 6 mdr. vælges for 4 år ved et valg, der holdes inden 14 dage før den ordinære generalforsamling.

2. Ingen bestyrelsesmedlemmer eller uddeleren må deltage i behandlingen af spørgsmål, hvori den pågældende har en personlig interesse, der kan være stridende imod Brugsforeningens.

3. En medarbejderrepræsentant udtræder af bestyrelsen, når vedkommende ikke længere er ansat i Brugsforeningen.

4. På sit første møde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med en formand og en næstformand. Endvidere vælges en sekretær, der fører protokol over bestyrelsens møder og generalforsamlingen, samt indsender vedtægtsændringer og besked om sammensætning af ny bestyrelse til FDB og Brugsforeningens revisor.

5. Bestyrelsen mødes mindst 4 gange om året, men i øvrigt når formanden finder anledning hertil, eller når mindst 2 medlemmer begærer det. Brugsforeningens uddeler deltager uden stemmeret i bestyrelsens møder.

6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet er til stede. Ved afstemninger kræves simpel stemmeflerhed.

7. Bestyrelsen tager beslutning om:

a) Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, udvidelse af faste anlæg, optagelse af ny virksomhed samt optagelse af lån, ydelse af kaution, tegning af garantikapital eller afgivelse af anden sikkerhedsstillelse.

b) Køb af detailhandelsvirksomhed.

c) Sammenslutning med anden brugsforening, forudsat at foreningen er den fortsættende forening efter sammenslutningen.

d) Indgåelse af kæde- og franchiseaftale med COOP Danmark A/S og indgåelse af andre kontraktforhold overensstemmende med Brugsforeningens formål.

e) Antagelse og afskedigelse af uddeler og oprettelse af skriftlig overenskomst med denne.

f) Betalingsbetingelserne for foreningens varesalg.

g) Indmeldelsesgebyr for personlige medlemmer og indmeldelsesgebyr for institutionelle medlemmer.

h) Den dividende, der skal fordeles blandt henholdsvis de personlige og de institutionelle medlemmer. Dividenden skal fordeles i forhold til medlemmernes køb af dividendeberettigede varer hos Brugsforeningens.

i) Øvrige lokale medlemsfordele.

j) Antagelse eller afskedigelse af Brugsforeningens regnskabsfører eller indgåelse af aftale med COOP Danmark A/S om regnskabsføringen.

k) Debat om kandidater til FDB’s landsråd og afgivelse af stemmer ved valg til FDB’s landsråd.

8. Ved køb og salg samt pantsætning af fast ejendom og optagelse af lån i øvrigt, tegning af garantikapital eller afgivelse af anden sikkerhedsstillelse, tegnes Brugsforeningens af formanden

og uddeleren i forening eller af en af disse i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Bortset herfra tegnes Brugsforeningens af formanden eller uddeleren. Bestyrelsen kan meddele prokura.

9. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

10. Medlemmer af bestyrelsen har tavshedspligt med hensyn til, hvad de gennem deres bestyrelsesarbejde erfarer om personlige og forretningsmæssige forhold. Suppleanter er omfattet af tavshedspligten.


§ 8. Regnskab

1. Bestyrelsen har ansvaret for, at årsrapporten med foretagelse af afskrivninger og henlæggelser opgøres, således at det giver et retvisende billede af Brugsforeningens finansielle stilling.

2. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret med datoafvigelse under hensyn til ugeafslutningen ved årsskiftet.


§ 9. Revision

Revision af Brugsforeningens virksomhed udføres af RSM plus statsautoriseret revisionsaktieselskab, såfremt der ikke af generalforsamlingen er vedtaget en tilsvarende betryggende revisionsform.


§ 10. Vedtægtsændringer

1. Ændringer i vedtægterne kan foretages af generalforsamlingen med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Hvis forslaget får flertal, men dette flertal ikke udgør 2/3 af de afgivne stemmer, kan forslaget genfremsættes på ny generalforsamling, tidligst 2 uger og senest 4 uger efter den første. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med simpelt stemmeflerhed.

2. Vedtægtsændringer træder i kraft med det samme, medmindre der vedtages senere ikrafttræden eller anden overgangsordning.

3. Bestyrelsen skal give Brugsforeningens gældende vedtægter til FDB og Brugsforeningens revisor.


§ 11. Sammenslutninger

1. Foreningen kan efter bestyrelsens beslutning sammensluttes med en anden brugsforening,

forudsat at foreningen er den fortsættende forening efter sammenslutningen.

2. Brugsforeningens kan sammensluttes med en anden Brugsforening eller med Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger (FDB), når den anden Brugsforening eller FDB er den fortsættende forening, forudsat at forslag herom vedtages af bestyrelsen og derefter vedtages af en generalforsamling eller eventuelt to generalforsamlinger efter de regler, som gælder for vedtagelse af vedtægtsændringer ifølge § 10.


§ 12. Opløsning

1. Til opløsning af Brugsforeningens kræves, at beslutning herom vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2 og højst 4 ugers mellemrum samt med mindst 2/3 af de afgivne stemmer på hver generalforsamling.

2. Såfremt opløsning vedtages, skal der på anden generalforsamling vælges en eller flere likvidatorer til at afvikle Brugsforeningens virksomhed. Fremkommer der herved et overskud, skal dette efter generalforsamlingens bestemmelse anvendes til almennyttige formål i lokalsamfundet.


Således vedtaget på generalforsamlingen, den 6. april 2011