Borgerhuset

Funktion

Navn

Telefonnummer

Mail

Formand

Jytte Søndergaard

23 93 12 21

birkelund7990@gmail.com

Næstformand

Ole Haugstrup


24 25 96 90

alicehaugstrup@gmail.com

Kasserer

Jytte SøndergaardSekretær

Kirsten Mogensen


21 80 21 29

kirstengunnar@mail.dk


Flemming Futtrup


40 48 15 50

futtrupc@hotmail.com


Anker Svendsen

61 83 94 47

ankersvendsen@gmail.com

Suppleant

Kim Nonbo

40 91 20 96

nonbo.k@tdcadsl.dk

Suppleant
Revisor

Enne KastrupRevisorsuppleant

Bit JensenSTYREGRUPPEN

Regler

for

Borgerhuset


1.     Borgerhuset

Hjemsted: Præsteallé 1, 7990 Øster Assels


2.  Formål: At virke som møde- og aktivitetssted for områdets borgere. Borgerhuset må ikke opkræve kontingent, og der må ikke tages betaling for brug af huset. Benyttelse af huset aftales med styregruppen, som koordinerer brug af huset efter først til mølle princippet, således at alle, det vil sige områdets foreninger, grupper og enkeltpersoner, der benytter Solparken, får tilgodeset deres behov og ønsker i videst mulig omfang.


3.   Borgerhuset drives på frivillig basis af en styregruppe på op til 9 medlemmer valgt fra lokalområdet med en valgperiode på 2 år.  Lige antal medlemmer af styregruppen er på valg i lige årstal og ulige antal medlemmer er på valg i ulige årstal.


4.     Hvert år i september afholdes et offentlig Styregruppemøde, hvor valg til styregruppen finder sted. Alle interesserede fra lokalområdet kan deltage, og alle er valgbare, men ingen kan vælges mod deres vilje. Mødet skal offentliggøres senest 3 uger før afholdelsen, og forslag, som skal behandles på Styregruppemødet, skal være formanden i hænde senest 1 uge før.

1 repræsentant fra Morsø Kommunes Social og sundheds afdeling indbydes til det offentlige møde.


5.     Den valgte styregruppe konstituerer sig efterfølgende med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Formanden eller en af styregruppen udpeget person er bindeled i dialog mellem styregruppen og Morsø Kommune omkring driften af Borgerhuset. Sekretæren fører protokoltil styregruppemøderne, som afholdes efter behov.


6.     Den bygnings- og inventarmæssige drift både indvendig og udvendig varetages af Morsø Kommune, som også varetager renholdelse af udendørsarealer. Indvendig rengøring betales af kommunen i henhold til aftale med styregruppen.


7.     Huset må ikke udlånes/udlejes til private fester, herfra dog undtaget beboerne i de boliger, der tidligere tilhørte Solparken.


8.     Nedlægges aktivitetshuset skal styregruppens/husets evt. formue gives til andre aktiviteter i lokalområdet. 


Vedtaget på Borgermøde


Øster Assels d. 30. september 2013