Beboerforening

Funktion

Navn

Adresse

Tlf.

Email


Formand


Niels Aage Pedersen

Gammel Færgevej 15, Sillerslev

42 97 78 05

nielspedersen58@hotmail.com

Næstformand

Kristen Gubi GlintborgSekretær


Enne Kastrup

Engkærvej  5

7990 Øster Assels

60 92 87 69

synordstjernen@gmail.com

Kasserer

Mariane Søndergaard

Kirkestrædet 10
7990 Ø. Assels

26 25 06 64

canadavej10@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Svend Petersen

Idrætsvej 5,

7990 Ø.Assels

mmk09@live.dk


Suppleant

Margrethe Kjærgaard

Blidstrupvej 11

7990Ø.AsselsSuppleant

Peder Futterup

Revisor

Lisbeth Willumsen

Skibdalsvej 25,SillerslevRevisorsuppleant

Lise Saaby


22 38 86 08

lisesaaby@live.dk


                                     

Webside: www.assels.dk  med oplysninger om bl.a. foreninger, handlende og kalender over kommende arrangementer samt linket "Billeder" med mange fotos fra forskellige aktiviteter.

 

Webmaster: Jytte Frederiksen, Idrætsvej 6, tlf.: 97764398  E-mail: jyttefre@gmail.com

                     Kirsten Sanders, Ø. Assels


Assels - Sillerslev beboerforening


Vedtægter


§ 1 Foreningens navn er Assels - Sillerslev Beboerforening. Den dækker landsbyerne Vester- og Øster Assels, Sillerslev, Emb og Blidstrup


§ 2 Foreningens formål er at fremme og varetage beboernes fælles interesser til gavn for byen og egnen, at styrke sammenholdet og efter evne fremme aktiviteter indenfor denne. Foreningen varetager disse interesser på et almengyldigt grundlag.


§ 3 Som medlem kan optages enhver myndig beboer i området, samt de der har tilknytning dertil.


§ 4 Generalforsamlingen er højeste myndighed.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned.

Forslag til generalforsamlingen fra medlemmerne skal indsendes skriftlig til formanden inden 8 dage før generalforsamlingen.

Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske senest 14 dage før afholdelse ved annoncering eller ved husstandsomdelt indkaldelse.


§ 5  Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende:

1. Valg af ordstyrer

2. Bestyrelsens beretning om den forløbne periode.

3. Det reviderede regnskab forelægges.

4. Forslag fra medlemmer.

5. Forslag om foreningens fremtidige arbejde.

6. Valg af bestyrelse og suppleanter.

7. Valg af revisor og suppleant.

8. Fastsættelse af kontingent.

9. Eventuelt.


Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange medlemmer, der er til stede. Beslutningen træffes ved simpel stemme flertal, med mindre der ifølge vedtægterne kræves større tilslutning.

Forslag og valg til bestyrelse og alle andre personvalg skal ske skriftlig.

Såfremt stemmerne ved et valg er lige, foretages der lodtrækning.


Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når dette vedtages af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når dette kræves af 25 % af medlemmerne, som samtidig angiver, hvad der ønskes behandlet.

Indkaldelse sker som til ordinær generalforsamling.


§ 6  Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, som forsøges valgt med 1 fra Øster Assels, 1 fra Vester Assels og 1 fra Sillerslev samt 1 fra Blidstrup/Emb. De øvrige vælges frit i området.

Desuden vælges 2 suppleanter.

Medlemmerne vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, idet 3 er på valg i ulige år og de øvrige er på valg i lige år.


§ 7 Bestyrelsen konstituerer sig efter hvert valg med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Kassereren kan dog vælges uden for bestyrelsen, sker dette har kassereren ikke stemmeret i bestyrelsen.

Der føres referat af bestyrelsens møder og generalforsamlinger.

Der afholdes bestyrelsesmøder mindst hvert kvartal.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet er til stede.

Ved afstemning kræves almindelig stemmeflertal for at et forslag kan vedtages.

Bestyrelsens flertal kan kræve bestyrelsesmøde afholdt i løbet af tre dage.


§ 8 Bestyrelsen leder og har ansvaret for foreningens virksomhed i overensstemmelse med landets love, foreningens vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.


§ 9 Bestyrelsen er forpligtet til mindst 1 gang årlig at sammenkalde samtlige foreninger, skole og kirker i området til koordinering af diverse arrangementer.

Bestyrelsen har bemyndigelse til at udpege personer til deltagelse i diverse udvalg og møder, som relaterer sig til beboerforeningens formålsparagraf 2.


§ 10 Arrangementer henlægges så vidt muligt til forsamlingshusene og Borgerhuset


§ 11 Revision

Generalforsamlingen vælger 1 revisor og 1 revisorsuppleant, begge for 1 år ad gangen. Revisionen foretages efter almindelig revisionsprincipper, og revisor har i sit revisionsarbejde ret til at forlange, at alle bøger, papirer og andre foreningsdokumenter bliver fremlagt.


§ 12 Vedtægtsændringer.

Foreningens vedtægter kan ændres på en generalforsamling, når forslaget herom er anmeldt på generalforsamlingens dagsorden, og forslaget vedtages med mindst 2/3 af de angivne stemmer.

Såfremt et forslag får flertal, men dette flertal ikke udgør 2/3 af de afgivne stemmer, kan forslagsstilleren genfremsætte sit forslag på en ny generalforsamling tidligst to uger og senest fire uger efter den første.

På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med simpelt stemmeflertal.


§ 13 Foreningens opløsning.

Foreningen kan opløses, når dette besluttes af to generalforsamlinger med mindst to, højst fire ugers mellemrum, og på begge generalforsamlinger skal mindst 3/4 af de afgivne stemmer være for opløsningen.

Indkaldelse til generalforsamling om opløsning skal ske med mindst 14 dages varsel ved annoncering i den lokale avis.

Foreningens eventuelle kapital anvendes efter bestyrelsens skøn som tilskud til et almennyttigt formål.

Således vedtaget den 22. marts 2022§ 4. ændret på generalforsamlingen 28. marts 2006


§§ 1, 2, 6, 7 og 9 ændret på generalforsamlingen 3. februar 2011


§ 11. ændret på generalforsamlingen 22. marts 2022


§ 2, 13 ændret på generalforsamlingen 18. april 2023